Upcoming courses

UKA Winter School Ryuji Shirikawa Shihan

From March 2, 2024, 10 a.m. to March 3, 2024, 4 p.m.

UKA Winter School Ryuji Shirikawa Shihan

British Birankai Spring course 2024

From April 20, 2024, noon to April 20, 2024, 5 p.m.

British Birankai Spring course Birmingham 2023

British Birankai Summer School 2024

From Aug. 1, 2024, 10 a.m. to Aug. 4, 2024, 1 p.m.

BBSS 2024 Horii Sensei