Counting in Japanese

Counting in Japanese

Ichi One
Ni Two
San Three
Shi/Yon Four
Go Five
Roku Six
Shichi Seven
Hachi Eight
Ku Nine
Ju Ten
Ju-ichi Eleven
Ju-ni Twelve
Ni-ju Twenty
Ni-ju-ichi Twenty one
Ni-ju-ni Twenty two
San-ju Thirty
San-ju-ichi Thirty one
etc.